Trang chủ » Các khoa chuyên môn »

Các khoa chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Trung tâm đánh giá tương đương sinh học

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Trung tâm đánh giá tương đương sinh học là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách khoa học và đào tạo; có chức năng nghiên cứu đánh […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Dược lý

I Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Dược lý là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc có nguồn gốc sinh […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng nghiên cứu, đánh giá, thiết […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Vật lý Đo lường

I Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Vật lý Đo lường là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc bằng các […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Vi sinh

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Vi sinh là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc bằng các phương pháp vi […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Mỹ phẩm là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn, có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng các loại mỹ […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Các dạng Bào chế

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Các dạng Bào chế là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1- Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc và các […]