Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Dược lý »

Khoa Dược lý

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Dược lý

I Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Dược lý là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc có nguồn gốc sinh […]