Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Kiểm nghiệm Các dạng bào chế »

Khoa Kiểm nghiệm Các dạng bào chế

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Các dạng Bào chế

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Các dạng Bào chế là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh […]