Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Kiểm nghiệm Đông dược »

Khoa Kiểm nghiệm Đông dược

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng […]