Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất Đối chiếu »

Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất Đối chiếu

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Thiết lập Chất chuẩn và Chất đối chiếu là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng nghiên cứu, đánh giá, thiết […]