Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Vật lý đo lường »

Khoa Vật lý đo lường

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Vật lý Đo lường

I Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Khoa Vật lý Đo lường là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc bằng các […]