Trang chủ » Các phòng chức năng »

Các phòng chức năng

Thông báo mở lớp đào tạo: Một số nội dung cơ bản của công tác kiểm tra chất lượng về mỹ phẩm

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm   Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Khoa học và Đào tạo

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Chức năng: Phòng Khoa học và Đào tạo là đơn vị chức năng chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học – đào tạo; có chức năng tham mưu giúp Viện […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Vật tư Trang thiết bị

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Chức năng: Phòng Vật tư Trang thiết bị chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Viện trưởng kinh tế; tham mưu giúp Viện trưởng về công tác vật tư và thiết bị thông […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Tài chính Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo toàn diện của Viện trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Viện trưởng Kinh tế; tham mưu giúp Viện trưởng quản lý công khai, […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Kế hoạch tổng hợp

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Kế hoạch tổng hợp là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch; theo dõi và giám sát việc tổ chức thực hiện các kế hoạch của Viện; […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Hành chính Quản trị

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Hành chính Quản trị là đơn vị chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng kinh tế, có chức năng làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị và sửa […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Tổ chức Cán bộ

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Tổ chức Cán bộ là đơn vị chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Viện trưởng, có chức năng tham mưu giúp Viện trưởng quản lý các mặt về công tác tổ chức, cán bộ, lao động tiền lương, thi đua khen thưởng, […]