Trang chủ » Các phòng chức năng » Phòng Hành chính Quản trị »

Phòng Hành chính Quản trị

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Hành chính Quản trị

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Hành chính Quản trị là đơn vị chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng kinh tế, có chức năng làm công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị và sửa […]