Trang chủ » Các phòng chức năng » Phòng Khoa học Đào tạo »

Phòng Khoa học Đào tạo

Thông báo mở lớp đào tạo: Một số nội dung cơ bản của công tác kiểm tra chất lượng về mỹ phẩm

VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW PHÒNG KHOA HỌC – ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc ————————— THÔNG BÁO Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm   Phòng Khoa học và Đào tạo – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng […]

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Khoa học và Đào tạo

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Chức năng: Phòng Khoa học và Đào tạo là đơn vị chức năng chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Viện trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học – đào tạo; có chức năng tham mưu giúp Viện […]