Trang chủ » Các phòng chức năng » Phòng Tài chính Kế toán »

Phòng Tài chính Kế toán

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Tài chính Kế toán

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 1. Chức năng: Phòng Tài chính Kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo toàn diện của Viện trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Viện trưởng Kinh tế; tham mưu giúp Viện trưởng quản lý công khai, […]