Trang chủ » Các phòng chức năng » Phòng Vật tư Trang thiết bị »

Phòng Vật tư Trang thiết bị

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Vật tư Trang thiết bị

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 1. Chức năng: Phòng Vật tư Trang thiết bị chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Viện trưởng kinh tế; tham mưu giúp Viện trưởng về công tác vật tư và thiết bị thông […]