Trang chủ » Dược điển, Dược thư » Dược thư Quốc gia »

Dược thư Quốc gia

BAN HÀNH “DƯỢC THƯ QUỐC GIA VIỆT NAM DÙNG CHO TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ LẦN THỨ 2”

Năm 2017, Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở, lần xuất bản thứ hai chính thức được xuất bản và ban hành theo quyết định số 5539/QĐ-BYT ngày 3 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Dược thư là tài liệu chính thức của Bộ Y […]

Dược thư Quốc gia cơ sở

Dược thư Quốc gia cơ sở

Dược thư Quốc gia

Cơ sở dữ liệu về Dược thư Quốc gia