Trang chủ » Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức »

Cơ cấu tổ chức

TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

  1. Tổ chức: Tổ chức của Viện hiện nay gồm 7 Phòng chức năng, 10 Khoa chuyên môn và 2 Trung tâm. (Theo quyết định số 3474/QĐ-BYT ngày 15/9/2006 Bộ Y tế về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương). Trong tương lai gần […]