Trang chủ » Giới thiệu » Chức năng và nhiệm vụ »

Chức năng và nhiệm vụ

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Ngày 15/9/2006, Bộ Y tế có Quyết định số 3474/QĐ-BYT về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, trong đó quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, nhân sự, mối quan hệ công tác của Viện Kiểm […]