Trang chủ » Thông báo »

Thông báo

Thông báo lớp học “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm”

Kính gửi:        Các Trung tâm Kiểm nghiệm                          Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ […]

Thông báo lớp học “Kiểm soát chất lượng thuốc Đông dược – Dược liệu và phân biệt Dược liệu nhầm lẫn, giả mạo ”

  Kính gửi:  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo từ ngày 15 – 18/6/2015 với nội dung “Kiểm soát chất lượng thuốc […]

Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2015

BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 222 /VKNTTW-KHĐT V/v: Chương trình Thử nghiệm thành thạo năm 2015 Hà Nội, ngày 16   tháng 4 năm   2015   Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ […]

Thông báo: Quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng; Căn cứ Nghị định số 62/2012/NĐ-CP ngày 31/08/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn công tác thi […]

Thông báo: Hội nghị Kiểm nghiệm 2015

Kính gửi:       Các công ty sản xuất, kinh doanh dược phẩm. Các công ty cung cấp trang thiết bị phân tích. Trung tâm kiểm nghiệm các Tỉnh/ Thành phố. Để đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và định hướng một số công tác trọng tâm năm 2015, Viện Kiểm nghiệm […]

Thông báo về quy định trong việc gửi/ nhận mẫu kiểm nghiệm

  Kính gửi: Quý khách hàng. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Căn cứ vào nhu cầu kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm của các doanh nghiệp, cá nhân, Căn cứ vào các quy định trong hoạt động của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Đề nghị quý […]

Thông báo kế hoạch tổ chức khóa học “Đánh giá nội bộ trong quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và GLP”

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm Các Công ty/ Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Dược phẩm Trong thời gian vừa qua, nhiều phòng thí nghiệm thuộc Hệ thống Kiểm nghiệm nhà nước và các Phòng Kiểm tra chất lương của các Doanh nghiệp đã được kiểm tra và công nhận đạt GLP và […]

Danh sách các Trung tâm kiểm nghiệm tham gia hệ thống EQAS

Ban quản lý dự án hợp phần 2.2 “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc” xin thông báo: Quyết định số 27/QĐ-VKNTTW-HP2.2 ngày 03/11/2014 về việc lựa chọn các Trung tâm kiểm nghiệm tham gia hệ thống EQAS của hợp phần 2.2 “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc” thuốc Dự án “Hỗ trợ Hệ […]

Thông báo: Về việc dán lại nhãn, thay đổi thông tin và hủy lô chất chuẩn

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Sau khi kiểm tra định kỳ, các chất chuẩn dưới đây có thông tin thay đổi, nội dung như sau: I.    Thay đổi thông tin trên chứng chỉ: Chuẩn Spiramycin SKS: 0413048.02 –       Thành phần: Spiramycin I: 85,16%; Spiramycin II: 0,15%; Spiramycin III: […]

Thông báo V/v triển khai Kế hoạch thi đua, khen thưởng trong hệ thống kiểm nghiệm thuốc năm 2014

  BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TW CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc —————————        Kính gửi: – Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh;                 – Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố;                                      – Các […]