Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài »

Thông báo bên ngoài

Thông báo lớp học “Hướng dẫn thẩm định và báo cáo số liệu phương pháp chuẩn độ thể tích”

Kính gửi:  Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm                    Các Trung tâm Kiểm nghiệm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị kế hoạch tổ chức khoá đào tạo […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 05/04/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: – Fax: 04.32669112 – mail: chatchuan.vkn@gmail.com – Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy […]

Thông báo về việc Tổ chức chương trình TNTT của hệ thống EQAS

Kính gửi: TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TỈNH/THÀNH PHỐ CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH DƯỢC PHẨM Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương là đơn vị thực hiện hợp phần 2.2. “Tăng cường năng lực kiểm nghiệm thuốc” thuộc Dự án “Hỗ trợ hệ thống y tế” do Quỹ toàn cầu phòng chống AIDS, […]

Thông báo lớp học “Đảm bảo chất lượng kết quả thử nghiệm”

Kính gửi:        Các Trung tâm Kiểm nghiệm                       Các Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Theo kế hoạch đào tạo năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương xin trân trọng thông báo tới  Quý đơn vị kế hoạch tổ chức […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 02/03/2016

Từ 1/10/2015, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW tiếp nhận đặt mua chất chuẩn thông qua 3 hình thức sau: Fax: 04.32669112 mail: chatchuan.vkn@gmail.com Điện thoại: 04.32669107 ********** DANH MỤC CHẤT CHUẨN VIỆN KIỂM NGHIỆM Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Hiệu lực đến ngày Ghi chú 4-aminophenol WS.0215052.02 31/12/2017 4- phenoxy acetic acid 160994 […]

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CHẤT CHUẨN

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Chuẩn DĐVN Rotundin SKS: 0213141 dán lại nhãn và đổi lại chứng chỉ thành Rotundin SKS: 0316141.01 có hàm lượng theo phương pháp UV-VIS: 96,16 % C21H25NO4 (nguyên trạng) Thông báo trên có hiệu lực từ ngày 19/2/2016

Thông báo triển khai KH thi đua, khen thưởng trong hệ thống kiểm nghiệm thuốc năm 2015

BỘ Y TẾ VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Kính gửi: – Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh; – Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố; – Các Công ty sản xuất, kinh doanh Dược phẩm. […]

Báo cáo Thử nghiệm thành thạo 2015 (Bản thảo)

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm Tỉnh/ Thành phố                 Các Công ty/ Doanh nghiệp Sản xuất và Kinh doanh Dược phẩm Ban Kỹ thuật xin kính gửi bản thảo “Báo cáo Thử nghiệm thành thạo 2015” Kính đề nghị các Trung tâm/ Công ty/ Doanh nghiệp dành […]

Thông báo hủy lô chất chuẩn

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo:  Sau khi kiểm tra chất lượng, chất chuẩn Citicolin natri SKS: WS.0113298.01 không đạt chất lượng theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW. Do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TW quyết định hủy lô. Thông báo trên có hiệu […]