Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn chiết từ dược liệu »

Danh mục chuẩn chiết từ dược liệu

DANH MỤC CHẤT CHUẨN CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 06/11/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên chất Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Ngày tái kiểm tra Đóng gói Hàm lượng Ghi chú Ginsenosid Rb1 0117 C001.01 30/10/2019 10 mg/Lọ 88,59 % Ginsenosid Rg1 0117 C002.01 30/10/2019 10 mg/Lọ 94,05 % Notoginsenosid R1 0118 C003.01 30/06/2019 10 mg/Lọ 94% Baicalin 0118 C004.01 […]

DANH MỤC CHẤT CHUẨN CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 25/06/2018

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên chất Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Ngày tái kiểm tra Đóng gói Hàm lượng Ghi chú Ginsenosid Rb1 0117 C001.01 30/10/2018 10 mg/Lọ 88,59 % Ginsenosid Rg1 0117 C002.01 30/10/2018 10 mg/Lọ 94,05 % Notoginsenosid R1 0118 C003.01 30/06/2019 10 mg/Lọ 94% Baicalin 0118 C004.01 […]

DANH MỤC CHẤT CHUẨN CHIẾT TỪ DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 16/10/2017

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ Tên chất Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Ngày tái kiểm tra Đóng gói Hàm lượng Ghi chú Ginsenosid Rb1 0117 C001.01 30/10/2018 10 mg/Lọ 88,59 % Ginsenosid Rg1 0117 C002.01 30/10/2018 10 mg/Lọ 94,05 % Ghi chú: Các chất chuẩn được tái kiểm tra chất lượng […]