Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu »

Chất chuẩn, chất đối chiếu

Danh sách chuẩn cập nhật: 12/03/2014

    Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 12/2011   Acid ascorbic   WS.0212031.02(05.11) 8/2013   Acid aspartic […]

Danh sách chuẩn cập nhật: 31/12/2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 […]

Thông báo: Hủy lô chuẩn Griseofulvin – SKS: 0211021.01(04.04)

  Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất đối chiếu xin thông báo: kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy lô chất chuẩn Griseofulvin SKS: 0211021.01(04.04) không đạt chất lượng theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ. Do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ quyết định hủy lô chất chuẩn nói […]

Danh sách chuẩn cập nhật 07-11-2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 […]

Danh sách chuẩn cập nhật 01-10-2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 […]

Thông báo thay đổi thông tin chất chuẩn Cefoperazon natri

Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất đối chiếu xin thông báo: kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy lô chất chuẩn Cefoperazon natri – SKS: 0211230.01(08.07) không đạt chất lượng theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ. Do vậy BGĐ Viện Kiểm nghiệm thuốc TƯ quyết định hủy lô chất chuẩn […]

Danh sách chuẩn cập nhật 06-08-2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 […]

Danh sách chuẩn cập nhật 23-04-2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS 0109261 […]

Danh sách chuẩn cập nhật 30-01-2013

Danh sách chuẩn hiện có tại Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.   Tên chất chuẩn Chuẩn DĐVN Chuẩn PTN Thời gian KTĐK gần nhất Ghi chú 4- phenoxy acetic acid   160994     4-Cloroacetanilid   WS.0108248 04/2011   5 – fluorouracil   0106198 06/2011   Acetylcystein 0109260   05/2012   Acetyltryptophan   WS […]

Thông báo thay đổi thông tin chất chuẩn Kali clavulanat

Khoa Thiết lập Chất chuẩn Chất đối chiếu xin thông báo: Chất chuẩn Kali clavulanat SKS: WS.0211252.01 có hàm lượng ghi trên nhãn là: 40,90 % C8H9NO5 (Acid clavulanic), tính theo nguyên trạng. Sau khi kiểm tra định kỳ hàm lượng đã bị thay đổi. Nay Khoa TLCC & CĐC xin thông báo dán lại nhãn và […]