Trang chủ » Các khoa chuyên môn » Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu » Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

1- Chức năng:

Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu là đơn vị chuyên môn, chịu sự lãnh đạo của Ban Giám đốc và sự chỉ đạo trực tiếp của Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn; có chức năng kiểm tra, đánh giá chất lượng thuốc và các nguyên phụ liệu dùng để làm thuốc; nghiên cứu khoa học; tham gia đào tạo chuyên môn, kỹ thuật cho cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1. Kiểm nghiệm đánh giá chất lượng các nguyên phụ liệu dùng làm thuốc; kiểm nghiệm các thuốc được lấy mẫu hoặc gửi đến từ các khâu sản xuất, xuất nhập khẩu, bảo quản, lưu thông, phân phối trong phạm vi cả nước bằng các phương pháp hoá học, hoá lý và vật lý.

2.2. Tham gia nghiên cứu khoa học; ứng dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật và xây dựng các phương pháp kiểm nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc.

2.3. Tham gia xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn nhà nước về thuốc (các chuyên luận của Dược điển Việt Nam); thẩm định tiêu chuẩn cơ sở của thành phẩm và các nguyên phụ liệu dùng làm thuốc.

2.4. Tham gia công tác chỉ đạo tuyến đối với hệ thống kiểm nghiệm về chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ công tác, thông tin tuyên truyền, phổ biến khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá chất lượng thuốc và các nguyên phụ liệu dùng làm thuốc.

2.5. Tham gia bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ làm công tác kiểm nghiệm nhằm nâng cao trình độ về chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ công tác và tham gia đào tạo cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm ở bậc sau đại học.

2.6. Thực hiện các dịch vụ về khoa học kỹ thuật, phân tích kiểm nghiệm, đào tạo cán bộ và kiểm định khối lượng cũng như hiệu chuẩn thiết bị phân tích theo yêu cầu của khách hàng.

2.7. Tham gia lấy mẫu thuốc, mỹ phẩm cùng với cán bộ chuyên trách của Phòng Kế hoạch tổng hợp theo sự phân công của lãnh đạo Viện.

2.8. Tham gia đánh giá chất chuẩn khu vực ASEAN, chuẩn quốc gia, chuẩn phòng thí nghiệm cũng như thử nghiệm thành thạo và đánh giá liên phòng thí nghiệm.

2.9. Tham gia cùng với các cơ quan quản lý Nhà nước đi kiểm tra GPs theo sự phân công của Ban Giám đốc Viện.

2.10. Tổ chức quản lý Khoa theo ISO/IEC – 17025 và GLP; quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của Khoa; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Nội quy của cơ quan.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

II. Cơ chế hoạt động và biên chế

1. Lãnh đạo Khoa:

Gồm Trưởng Khoa và 01 Phó trưởng Khoa có trình độ từ thạc sĩ trở lên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Trưởng khoa chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mọi hoạt động của Khoa, Phó trưởng khoa giúp việc cho Trưởng khoa và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về nhiệm vụ được phân công.

2. Nhân viên:

Các nhân viên của Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch viên chức theo quy định của pháp luật, được Trưởng khoa giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa về những công việc được phân công.

3. Biên chế:

Khoa Kiểm nghiệm Nguyên liệu được biên chế từ 12- 14 người, có trình độ từ trung học trở lên và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác do Viện trưởng quyết định.

III. Mối quan hệ công tác.

1. Mối quan hệ với Ban giám đốc:

Chịu sự quản lý và lãnh đạo toàn diện của Viện trưởng thông qua Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Viện trưởng và pháp luật.

2. Mối quan hệ với các đơn vị và cá nhân trong Viện:

Khoa được chủ động phối hợp và hợp tác với các Phòng chức năng, các Khoa, Trung tâm và cá nhân trong Viện để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.

Bài viết cùng chuyên mục

Thảo luận