Trang chủ » Các phòng chức năng » Phòng Vật tư Trang thiết bị » Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Vật tư Trang thiết bị

Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và hoạt động của Phòng Vật tư Trang thiết bị

I. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chức năng:

Phòng Vật tư Trang thiết bị chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng và sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ của Phó Viện trưởng kinh tế; tham mưu giúp Viện trưởng về công tác vật tư và thiết bị thông dụng phục vụ công tác chuyên môn của Viện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Cung ứng vật tư:

– Hàng năm, trên cơ sở số lượng tồn kho và dự trù của các Khoa, Phòng để lập kế hoạch mua sắm, tổ chức thực hiện và tiếp nhận nhằm đảm bảo vật tư, dung môi, hoá chất và các dụng cụ thông dụng trong phạm vi được phân công phục vụ công tác chuyên môn của Viện;

– Tổ chức phân phối, cung ứng kịp thời vật tư, dung môi, hoá chất và các dụng cụ thông dụng, chuyên dụng cho các Khoa, Phòng theo đúng quy định;

– Tổ chức bảo quản, quản lý kho, vật tư, dung môi, hoá chất theo đúng chế độ quy định; đề xuất biện pháp giải quyết những vật tư, dung môi, hoá chất ứ đọng, tồn kho, giảm chất lượng và quá hạn;

– Phối hợp với các đơn vị liên quan để theo dõi, tiếp nhận và phân phối hàng viện trợ và trang thiết bị máy móc chuyên dụng, thông dụng theo quy định;

– Định kỳ kiểm kê, sắp xếp và thường xuyên làm vệ sinh kho tàng. Tuyệt đối không cho người ngoài vào kho khi chưa được sự đồng ý của phụ trách phòng;

– Mua sắm và cung ứng kịp thời các vật tư, dung môi và hoá chất khi có yêu cầu đột xuất của các khoa chuyên môn.

2.2. Công tác thiết bị:

– Tham mưu giúp Ban Giám đốc quản lý các thiết bị thông dụng như lò nung, tủ sấy, nồi hấp, tủ ấm, buồng lạnh, các loại tủ lạnh, máy bơm chân không… của các phòng thí nghiệm trong Viện;

Tự sửa chữa hoặc khai thác các dịch vụ sửa chữa từ bên ngoài đối với các thiết bị thông dụng trong phạm vi được phân công ở trên;

– Lập hồ sơ quản lý, theo dõi tình trạng các máy móc, trang thiết bị thông dụng; đề xuất các biện pháp và tổ chức thực hiện bảo trì, bảo dưỡng và thanh lý các máy móc và thiết bị hư hỏng trong phạm vi phụ trách theo quy định;

– Tham gia hội đồng đấu thầu các trang thiết bị trong phạm vi phụ trách theo quy định.

– Tham gia vào các ban điều hành của các dự án liên quan đến xây dựng, nâng cấp Viện

2.3. Nhiệm vụ khác:

– Tổ chức quản lý Phòng theo ISO/IEC – 17025 và GLP; quản lý hiệu quả nguồn nhân lực, tài sản, trang thiết bị của phòng; tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Nội quy của cơ quan;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện trưởng.

II. Cơ chế hoạt động và biên chế.

1. Lãnh đạo phòng:

Gồm Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng có trình độ đại học trở lên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về mọi hoạt động của phòng, Phó trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công.

2. Nhân viên:

Các nhân viên Phòng Vật tư Trang thiết bị được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức theo quy định của pháp luật, được Trưởng phòng giao nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về những công việc được phân công.

3. Biên chế:

Phòng Vật tư Trang thiết bị được biên chế từ 4- 5 người, có trình độ chuyên môn phù hợp và được điều chỉnh theo nhu cầu công tác do Viện trưởng quyết định.

III. Mối quan hệ công tác

1. Mối quan hệ với Ban giám đốc:

Chịu sự quản lý và lãnh đạo toàn diện của Viện trưởng thông qua Phó Viện trưởng kinh tế và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của mình trước Viện trưởng và pháp luật.

2. Mối quan hệ với các đơn vị và cá nhân trong Viện:

Phòng được chủ động phối hợp và hợp tác với các Phòng chức năng, các Khoa, Trung tâm và cá nhân trong Viện để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định.

Bài viết cùng chuyên mục

Thảo luận