Trang chủ » Thông tin » Hệ thống kiểm nghiệm » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Công văn số 1047/VKNTTW-KHTH: v/v báo cáo tổng kết năm của Hệ thống kiểm nghiệm

Công văn số 1047/VKNTTW-KHTH: v/v báo cáo tổng kết năm của Hệ thống kiểm nghiệm

Kính gửi: Trung tâm Kiểm nghiệm các Tỉnh/Thành phố

     Trong những năm qua, Viện Kiểm nghiệm thuốc TW luôn nhận được sự hỗ trợ tích cực của TTKN các tỉnh/thành phố trong việc tổng hợp số liệu báo cáo các cơ quan quản lý. Từ năm 2016, để đảm bảo thu được đầy đủ số liệu báo cáo về tình hình chất lượng thuốc ở các tỉnh/thành phố cũng như số liệu về trình độ, năng lực kỹ thuật của các Trung tâm làm căn cứ cho Viện đề xuất các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các TTKN cũng như tham mưu cho Bộ Y tế về quy hoạch Hệ thống kiểm nghiệm, Viện xin gửi kèm công văn này Biểu mẫu báo cáo tổng kết năm.

     Kính đề nghị các Trung tâm Kiểm nghiệm hoàn thành báo cáo tổng kết năm theo mẫu báo cáo và gửi về Viện trước ngày 20/01 của các năm tiếp theo theo 2 hình thức:

  1. Gửi báo cáo theo đường bưu điện về địa chỉ: Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương (số 48 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)
  2. Gửi file mềm về địa chỉ email: khth@nidqc.org.vn

Xin trân trọng cám ơn!

VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

Đoàn Cao Sơn

Download:

Thảo luận