Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông tin » DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 06/06/2016

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 06/06/2016

chat chuan 2

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g) 
1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10
2 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10
3 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10
4 Câu kỷ tử Fructus Lycii 10
5 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10
6 Đại hoàng Rhizoma Rhei 10
7 Đan sâm Radix Salviae miltiorrhizae 10
8 Đảng sâm Radix Codonopsis 10
9 Địa hoàng Radix Rhemanniae glutinosae 10
10 Độc hoạt Radix Angelicae pubescentis 10
11 Đương quy Radix Angelicae sinensis 10
12 Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae multiflorae 10
13 Hoàng kỳ Radix Astragali membranacei 10
14 Hoàng liên Rhizoma Coptidis 10
15 Hồng hoa Flos Carthami tinctorii 5
16 Huyền sâm Radix Scrophulariae sp 10
17 Huyết giác Lignum Draceana 10
18 Kim ngân hoa Flos Lonicerae 10
19 Mạch nha Fructus Hordei germinatus 10
20 Mẫu đơn bì Cortex Paeoniae suffruticosae 10
21 Mộc hương Radix Saussureae lappae 10
22 Phòng phong Radix Saposhnikoviae divaricatae 10
23 Tam thất Radix Panasis notoginseng 10
24 Thiên ma Rhizoma Gastrodiae elatae 10
25 Thỏ ty tử Semen Cuscutae 10
26 Xuyên khung Rhizoma Ligustici wallichii 10

Thảo luận