Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông tin » DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 12/9/2016

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 12/9/2016

chat chuan 13

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g) 
1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10
2 Bạch truật Rhizoma Atractylodis  macrocephalae 10
3 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10
4 Cao khô lá bạch quả Extractum Folii Ginkgo siccus 0,5
5 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10
6 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10
7 Đại hoàng Rhizoma Rhei 10
8 Đan sâm Radix Salviae miltiorrhizae 10
9 Đảng sâm Radix Codonopsis 10
10 Đào nhân Semen Pruni 10
11 Địa cốt bì Cortex Lycii 10
12 Địa hoàng Radix Rhemanniae glutinosae 10
13 Độc hoạt Radix Angelicae pubescentis 10
14 Đương quy Radix Angelicae sinensis 10
15 Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae multiflorae 10
16 Hoàng kỳ Radix Astragali membranacei 10
17 Hoàng liên Rhizoma Coptidis 10
18 Hòe hoa Flos Styphnolobii japonici imaturi 10
19 Hồng hoa Flos Carthami tinctorii 5
20 Huyền sâm Radix Scrophulariae sp 10
21 Huyết giác Lignum Draceana 10
22 Hương phụ biển Rhizoma Cyperi stoloniferi 10
23 Kê huyết đằng Caulis Spatholobi suberecti 10
24 Kim ngân hoa Flos Lonicerae 10
25 Khổ hạnh nhân Semen Armeniacae amarum 10
26 Khương hoạt Rhizoma et Radix Notopterygii 10
27 Mạch nha Fructus Hordei germinatus 10
28 Mẫu đơn bì Cortex Paeoniae suffruticosae 10
29 Mộc hương Radix Saussureae lappae 10
30 Phòng phong Radix Saposhnikoviae divaricatae 10
31 Phục linh Poria 10
32 Quế nhục Cortex Cinnamomi 10
33 Tam thất Radix Panasis notoginseng 10
34 Tế tân Radix et Rhizoma Asari 10
35 Thăng ma Rhizoma Cimicifugae 10
36 Thiên ma Rhizoma Gastrodiae elatae 10
37 Thỏ ty tử Semen Cuscutae 10
38 Thổ phục linh Rhizoma Smilacis glabrae 10
39 Thương truật Rhizoma Atractylodis 10
40 Trần bì Pericarpium Citri reticulatae perenne 10
41 Uy linh tiên Radix et rhizoma Clematidis 10
42 Viễn chí Radix Polygalae 10
43 Xuyên khung Rhizoma Ligustici wallichii 10

Thảo luận