Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông tin » DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 24/8/2016

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 24/8/2016

chat chuan 13

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

STT Tên Dược liệu Tên khoa học KL (g) 
1 Bình vôi Tuber Stephaniae 10
2 Bạch truật Rhizoma Atractylodis  macrocephalae 10
3 Cam thảo Radix Glycyrrhizae 10
4 Cao khô lá bạch quả Extractum Folii Ginkgo siccus 0,5
5 Cát cánh Radix Platycodi grandiflori 10
6 Câu kỷ tử Fructus Lycii 10
7 Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae 10
8 Đại hoàng Rhizoma Rhei 10
9 Đan sâm Radix Salviae miltiorrhizae 10
10 Đảng sâm Radix Codonopsis 10
11 Đào nhân Semen Pruni 10
12 Địa cốt bì Cortex Lycii 10
13 Địa hoàng Radix Rhemanniae glutinosae 10
14 Độc hoạt Radix Angelicae pubescentis 10
15 Đương quy Radix Angelicae sinensis 10
16 Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae multiflorae 10
17 Hoàng kỳ Radix Astragali membranacei 10
18 Hoàng liên Rhizoma Coptidis 10
19 Hòe hoa Flos Styphnolobii japonici imaturi 10
20 Hồng hoa Flos Carthami tinctorii 5
21 Huyền sâm Radix Scrophulariae sp 10
22 Huyết giác Lignum Draceana 10
23 Kê huyết đằng Caulis Spatholobi suberecti 10
24 Kim ngân hoa Flos Lonicerae 10
25 Khương hoạt Rhizoma et Radix Notopterygii 10
26 Mạch nha Fructus Hordei germinatus 10
27 Mẫu đơn bì Cortex Paeoniae suffruticosae 10
28 Mộc hương Radix Saussureae lappae 10
29 Phòng phong Radix Saposhnikoviae divaricatae 10
30 Quế nhục Cortex Cinnamomi 10
31 Tam thất Radix Panasis notoginseng 10
32 Tế tân Radix et Rhizoma Asari 10
33 Thăng ma Rhizoma Cimicifugae 10
34 Thiên ma Rhizoma Gastrodiae elatae 10
35 Thỏ ty tử Semen Cuscutae 10
36 Thổ phục linh Rhizoma Smilacis glabrae 10
37 Thương truật Rhizoma Atractylodis 10
38 Trần bì Pericarpium Citri reticulatae perenne 10
39 Uy linh tiên Radix et rhizoma Clematidis 10
40 Viễn chí Radix Polygalae 10
41 Xuyên khung Rhizoma Ligustici wallichii 10

Thảo luận