Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông tin » DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 26/04/2016

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT: 26/04/2016

chat chuan 2

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

STT TÊN
1 Bình vôi

(Tuber Stephaniae)

2 Cam thảo

(Radix Glycyrrhizae)

3 Cát cánh

(Radix Platycodi grandiflori)

4 Câu kỷ tử

(Fructus Lycii)

5 Dây đau xương

(Caulis Tinosporae tomentosae)

6 Đại hoàng

(Rhizoma Rhei)

7 Đan sâm

(Radix Salviae miltiorrhizae)

8 Đảng sâm

(Radix Codonopsis)

9 Địa hoàng

(Radix Rhemanniae glutinosae)

10 Đương quy

(Radix Angelicae sinensis)

11 Hà thủ ô đỏ

(Radix Fallopiae multiflorae)

12 Hoàng liên

(Rhizoma Coptidis)

13 Huyết giác

(Lignum Draceana)

14 Mạch nha

(Fructus Hordei germinatus)

15 Mẫu đơn bì

(Cortex Paeoniae suffruticosae)

16 Mộc hương

(Radix Saussureae lappae)

17 Tam thất

(Radix Panasis notoginseng)

18 Độc hoạt

(Radix Angelicae pubescentis)

19 Huyền sâm

(Radix Scrophulariae sp.)

Thảo luận