Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chuẩn dược liệu » Thông tin » DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 03/1/2019

DANH SÁCH CHUẨN DƯỢC LIỆU CẬP NHẬT KIỂM TRA ĐỊNH KỲ: 03/1/2019

chat chuan 13

Download: Phiếu yêu cầu mua chất chuẩn và ống chuẩn độ

Tên Dược liệu Tên khoa học Số kiểm soát Ngày tái kiểm tra Hạn dùng KL (g)  Ghi chú
Actiso Folium Cynarae scolymi CC 0116 053.01 30/10/2019 10
Ba kích Radix Morindae officinalis CV 0116 055.01 30/12/2019 10 Hết
Bình vôi Tuber Stephaniae CV 0115 012.01 30/09/2019 10
Bách bộ Radix Stemonae tuberosae CV 0117 078.01 30/08/2019 10
Bạch chỉ Radix Angelicae dahuricae CV 0117 083.01 30/09/2019 10
Bạch hoa xà thiệt thảo Herba Hedyotis diffusae CC 0118 092.01
CV 0218 092.01
30/10/2019 10 Dược liệu mới
Bạch thược Radix Paeoniae lactiflorae CV 0117 071.01 30/05/2019 10
Bạch truật Rhizoma Atractylodis  macrocephalae CV 0116 038.01 30/07/2019 10
Bạch truật Rhizoma Atractylodis  macrocephalae CV 0216 038.01 30/07/2019 10 Hết
Bán hạ Rhizoma Pinelliae CV 0116 050.01 30/09/2019 10
Bồ công anh Herba Lactucae indicae CV 0116 037.01 30/12/2019 10
Cam thảo Radix Glycyrrhizae CV 0115 023.01 30/12/2019 10
Cao khô lá bạch quả Extractum Folii Ginkgo siccus CV 0116 044.01 30/06/2019 0,5
Cát cánh Radix Platycodi grandiflori CV 0215 003.01 30/04/2019 10
Cát cánh Radix Platycodi grandiflori CV 0116 003.01 30/07/2019 10
Câu đằng Ramulus cum Unco Uncariae CV 0117 081.01 30/09/2019 10
Câu kỷ tử Fructus Lycii CV 0117 014.01 30/07/2019 10
Cỏ nhọ nồi Herba Ecliptae CV 0117 082.01 30/07/2019 10
Cúc hoa vàng Flos Chrysanthemi indici CV 0117 076.01 30/07/2019 10
Dây đau xương Caulis Tinosporae tomentosae CC 0115 020.01 30/12/2019 10
Diệp hạ châu đắng Herba Phyllanthi amari CV 0117 069.01 30/04/2019 10
Đại hoàng Rhizoma Rhei CV 0115 008.01 30/08/2019 10
Đại táo Fructus Ziziphi jujubae CV 0117 065.01 30/03/2019 10
Đan sâm Radix Salviae miltiorrhizae CV 0116 016.01 30/01/2019 10
Đảng sâm Radix Codonopsis CV 0115 024.01 30/12/2018 10
Đào nhân Semen Pruni CV 0116 049.01 30/06/2019 10
Địa cốt bì Cortex Lycii CV 0116 046.01 30/08/2019 10
Đỗ trọng Cortex Eucommiae CV 0117 079.01 30/08/2019 10
Độc hoạt Radix Angelicae pubescentis CV 0116 026.01 30/04/2019 10
Đương quy Radix Angelicae sinensis CV 0116 017.02 30/06/2019 10
Đương quy di thực Radix Angelicae acutilobae CV 0117 062.01 28/02/2019 10
Gừng Rhizoma Zingiberis CC 0118 075.01 30/10/2019 2 Đóng lọ, DL mới
Hà thủ ô đỏ Radix Fallopiae multiflorae CV 0215 018.01 30/12/2019 10
Hoàng bá Cortex Phellodendri CV 0116 051.01 30/09/2019 10
Hoàng cầm Radix Scutellariae CV 0116 056.01 30/12/2019 10
Hoàng đằng Caulis et Radix Fibraureae CV 0118 086.01 30/06/2019 10
Hoàng kỳ Radix Astragali membranacei CV 0116 032.01
CV 0216 032.01
30/05/2019 10
Hoàng liên Rhizoma Coptidis CV 0115 007.01 30/07/2019 10 Hết
Hoàng liên Rhizoma Coptidis CV 0117 007.01 30/07/2019 10
Hòe hoa Flos Styphnolobii japonici imaturi CV 0116 042.01 30/07/2019 10
Hồng hoa Flos Carthami tinctorii CV 0116 033.01 30/06/2019 5
Huyền sâm Radix Scrophulariae sp CV0116 027.01 30/04/2019 10
Huyết giác Lignum Draceana cambodiana CC0115 006.01 30/08/2019 10
Huyết giác Lignum Draceana cochinchinensis CC0215 006.01 30/08/2019 10 Hết
Hương phụ biển Rhizoma Cyperi stoloniferi CV 0115 002.01 30/01/2019 10
Hy thiêm Herba Siegesbeckiae CV0117080.01 30/09/2019 10
Ích mẫu Herba Leonuri japonici CV 0117 004.01 30/06/2019 10
Ké đầu ngựa Fructus Xanthii strumarii CV 0117 073.01 30/06/2019 10
Kê huyết đằng Caulis Spatholobi suberecti CV 0116 041.01 30/06/2019 10
Kê huyết đằng Caulis Spatholobi suberecti CV 0118 041.02 30/11/2019 2 Đóng lọ
Kim ngân hoa Flos Lonicerae CV 0116 030.01
CV 0216 030.01
30/05/2019 10
Kim tiền thảo Herba Desmodii styracifolii CV 0118 084.01 30/03/2019 10
Khiếm thực Semen Euryales CV 0116 059.01 30/12/2019 10
Khổ hạnh nhân Semen Armeniacae amarum CV 0116 045.01 30/08/2019 10
Khổ sâm Folium et Ramulus Crotonis tonkinensis CC 0116 061.01 30/12/2019 10
Khương hoạt Rhizoma et Radix Notopterygii CV 0116 034.01 30/06/2019 10 Hết
Khương hoạt Rhizoma et Radix Notopterygii CV 0118 034.02 30/11/2019 2 Đóng lọ
Lá sen Folium NelumbinisNuciferae CV 0117 063.01 30/03/2019 10
Lạc tiên Herba Passiflorae foetidae CV0118070.01 30/06/2019 10
Ma hoàng Herba Ephedrae CV 0116 060.01 30/12/2019 10
Mã tiền Semen Strychni CV 0116 047.01
CV 0216 047.01
30/09/2019 10
Mạch nha Fructus Hordei germinatus CV 0115 022.01 30/12/2019 10
Mạch môn Radix Ophiopogonis japonici CV 0118 087.01 30/06/2019 10
Mẫu đơn bì Cortex Paeoniae suffruticosae CV 0114 001.01 30/01/2019 10
Mẫu đơn bì Cortex Radicis Paeoniae suffruticosae CV 0118 001.02 30/11/2019 10
Mộc hương Radix Saussureae lappae CV 0115 005.01 30/06/2019 10
Mộc hương Radix Saussureae lappae CV 0118 005.02 30/10/2019 2 Đóng lọ
Nghệ Rhizoma Curcumae longae CC 0118 090.01 30/10/2019 2 Đóng lọ, Dl mới
Ngưu tất Radix Achyranthis bidentatae CV 0118 074.02 30/11/2019 10 Dược liệu mới
Phòng phong Radix Saposhnikoviae divaricatae CV 0116 029.01 30/05/2019 10
Phục linh Poria CV 0116 015.02 30/08/2019 10
Quế nhục Cortex Cinnamomi CV 0116 043.01
CV 0216 043.01
30/08/2019 10
Sài đất Herba Wedeliae CC 0117 067.01 30/05/2019 10
Sơn thù Fructus Corni officinalis CV 0117 072.01 30/04/2019 10
Tam thất Radix Panasis notoginseng CV 0116 025.01 30/03/2019 10
Tần giao Radix Gentianae CV 0116 058.01 30/12/2019 10
Tang ký sinh Herba Loranthi Gracifilolii CC 0116 057.01 30/12/2019 10 Hết
Tang ký sinh Herba Loranthi parasitici CC 0118 057.02 30/10/2019 10
Tang bạch bì Cortex Mori albae radicis CV 0118 088.01 30/06/2019 10
Táo nhân Semen Ziziphi Spinosae CV 0116 052.01 30/06/2019 10
Tế tân Radix et Rhizoma Asari CV 0116 040.01 30/07/2019 10
Thảo quyết minh Semen Sennae torae CV 0117 068.01 30/05/2019 10
Thăng ma Rhizoma Cimicifugae CV 0116 011.01 30/06/2019 10
Thiên ma Rhizoma Gastrodiae elatae CV 0116 010.01 30/04/2019 10
Thỏ ty tử Semen Cuscutae CV 0116 031.01 30/05/2018 10
Thổ phục linh Rhizoma Smilacis glabrae CV 0116 035.01 30/06/2019 10
Thục địa Radix Rehmanniae glutinosae praeparata CV 0117 077.01 30/07/2019 10
Thương truật Rhizoma Atractylodis CV 0116 036.01 30/06/2019 10
Trần bì Pericarpium Citri reticulatae perenne CV 0116 039.01 30/07/2019 10
Trinh nữ hoàng cung Folium Crini latifolii CV 0116 054.01 30/10/2019 10
Tục đoạn Radix Dipsaci CV 0118 085.01 30/06/2019 10
Uy linh tiên Radix et rhizoma Clematidis CV 0116 009.01 30/07/2019 10
Viễn chí Radix Polygalae CV 0116 048.01 30/07/2019 10
Xích thược Radix Paeoniae CV 0118 089.01 30/10/2019 2 Đóng lọ, DL mới
Xuyên khung Rhizoma Ligustici wallichii CV 0116 028.01 30/05/2019 10
Ý dĩ Semen Coicis CV 0117 066.01 30/03/2019 10

Ghi chú: Các dược liệu chuẩn được tái kiểm tra chất lượng theo thời gian đã công bố.

Các dược liệu chuẩn sau khi tái kiểm tra đạt chất lượng tiếp tục có hiệu lực đến thời gian tái kiểm tra tiếp theo.

Thảo luận