Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo đăng kí thành viên

Thông báo đăng kí thành viên

Hiện nay, website của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương bắt đầu đi vào hoạt động.

Để theo dõi được các thông tin nội bộ cá nhân có nhu cầu cần phải đăng kí thành viên trong phần “Đang kí” mới.

 

Thảo luận