Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo: Hủy lô chất chuẩn

Thông báo: Hủy lô chất chuẩn

thongbao_1 copy

Sau khi kiểm tra chất lượng theo định kỳ, các chất chuẩn sau không đạt yêu cầu chất lượng theo qui định. Do vậy, các lô chuẩn này không còn hiệu lực sử dụng.

Tên chuẩn Số kiểm soát Ngày hết hiệu lực
Cefotaxim Natri 0514043.03 05/02/2018
Penicilin G K 0215001.02 24/10/2017
Penicilin G Na 0215072.01 16/01/2018
Piperacillin Na WS. 0214275.01 16/01/2018

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Trân trọng thông báo!

Thảo luận