Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông tin » THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn Clindamycin phosphat

THÔNG BÁO: Hủy lô chuẩn Clindamycin phosphat

thongbao_1 copy

Sau khi kiểm tra chất lượng, chất chuẩn Clindamycin phosphat (SKS: WS.0213205.03) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không còn hiệu lực kể từ ngày 23/04/2019.

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Trân trọng thông báo!

Thảo luận