Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông tin » Thông báo: Hủy lô chuẩn Tenofovir díoproxil fumarat SKS: WS.0109257 và Cefazolin natri SKS: 0105112

Thông báo: Hủy lô chuẩn Tenofovir díoproxil fumarat SKS: WS.0109257 và Cefazolin natri SKS: 0105112

alt

Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất đối chiếu xin thông báo: kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy lô chất chuẩn Tenofovir díoproxil fumarat SKS: WS.0109257 và Cefazolin natri SKS: 0105112 không đạt chất lượng theo quy định của Viện Kiểm nghiệm thuốc TW.
Do vậy Ban Giám đốc Viện Kiểm nghiệm thuốc TW quyết định hủy lô chất chuẩn nói trên kể từ ngày 25 tháng 8 năm 2014
 
Trân trọng thông báo.
Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Thảo luận