Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông tin » THÔNG BÁO: Ngừng sử dụng chuẩn Polymycin B sulfat

THÔNG BÁO: Ngừng sử dụng chuẩn Polymycin B sulfat

thongbao_1 copy

Sau khi tiến hành kiểm tra chất lượng, chất chuẩn Polymycin B sulfat (SKS: WS.0109240) không đạt chất lượng theo qui định. Do vậy, lô chuẩn này không được tiếp tục sử dụng từ ngày 14/08/2018

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu – Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

Trân trọng thông báo!

Thảo luận