Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo: Quyết định về việc cho phép Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đào tạo chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất trình độ tiến sĩ

Thông báo: Quyết định về việc cho phép Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đào tạo chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất trình độ tiến sĩ

thongbao_1 copy

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học.

Quyết định

Điều 1: Cho phép Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đào tạo chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất trình độ tiến sĩ, mã số 62720410.

Điều 2: Chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của chuyên ngành trên nằm trong tổng chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ của Viện. Việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo, đánh giá kết quả quá trình học tập và cấp bằng tốt nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4: Các Ông/Bà Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Vụ trưởng các Vụ có liên quan của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện trưởng Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Download Quyết định.

Thảo luận