Trang chủ » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo thay đổi giá bán một số chất chuẩn

Thông báo thay đổi giá bán một số chất chuẩn

thongbao_1 copy

Thông báo thay đổi giá bán một số chất chuẩn

Áp dụng từ 22/8/2016

TT Tên chất chuẩn/ống chuẩn độ Nguồn gốc Giá cũ Giá mới Ghi chú
1. Erythromycin Chuẩn DĐVN 400.000 đ/lọ 600.000 đ/lọ –    Công bố hàm lượng theo 2 phương pháp HPLC và vi sinh vật.

–    Hàm lượng theo pp vi sinh vật được công bố dưới 2 đơn vị hoạt lực là UI/mg và µg/mg.

2. Erythromycin stearat Chuẩn DĐVN 400.000 đ/lọ 600.000 đ/lọ
3. Gentamycin sulfat Chuẩn DĐVN 400.000 đ/lọ 600.000 đ/lọ
4. Silybin Chuẩn DĐVN 400.000 đ/lọ 600.000 đ/lọ Chuẩn chiết xuất từ dược liệu
5. Quercetin Chuẩn DĐVN 400.000 đ/lọ 600.000 đ/lọ
6. Bạc nitrat 0,1 N Ống chuẩn độ 1.400.000 đ/ống 1.000.000 đ/ống Do giá nguyên liệu đầu vào giảm

 

Các chất chuẩnvà ống chuẩn độ khác: không thay đổi giá bán:

  • Chất chuẩn: 400.000 đ/lọ
  • Ống chuẩn độ dạng rắn và ống đệm chuẩn: 200.000 đ/ống
  • Ống chuẩn độ dạng lỏng: 150.000 đ/ ống

Trân trọng thông báo!

Thảo luận