Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông tin » Thông báo thay đổi thông tin chất chuẩn Kali clavulanat

Thông báo thay đổi thông tin chất chuẩn Kali clavulanat

Khoa Thiết lập Chất chuẩn Chất đối chiếu xin thông báo:

Chất chuẩn Kali clavulanat SKS: WS.0211252.01 có hàm lượng ghi trên nhãn là: 40,90 % C8H9NO5 (Acid clavulanic), tính theo nguyên trạng.
Sau khi kiểm tra định kỳ hàm lượng đã bị thay đổi. Nay Khoa TLCC & CĐC xin thông báo dán lại nhãn và thay đổi thông tin trên chứng chỉ của chất chuẩn trên theo hàm lượng mới: 38,44 % C8H9NO5 (Acid clavulanic), tính  theo nguyên trạng. 
Các thông tin mới này có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 12 năm 2012.

Thảo luận