Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông tin » Thông báo: Thay đổi thông tin chất chuẩn Methylparaben MP

Thông báo: Thay đổi thông tin chất chuẩn Methylparaben MP

Khoa TLCC & CĐC xin thông báo: Chất chuẩn điểm chảy Methylparaben MP SKS: HC.0107211 có điểm chảy ghi trên nhãn và chứng chỉ là:  126oC  ± 0,8oC, sau khi kiểm tra định kỳ đã được dán lại nhãn, thay đổi SKS và đổi lại chứng chỉ với các thông tin mới như sau:

Methylparaben SKS: HC.0212211.01(03.07)
Điểm chảy: 127,1oC  ± 0,5oC

Kể từ ngày 04/7/2012, các thông tin của lô chuẩn điểm chảy Methylparaben SKS: HC.0107211 hết hiệu lực.

Thảo luận