Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông tin » Thông báo thu hồi chất chuẩn Doxycyclin hyclat

Thông báo thu hồi chất chuẩn Doxycyclin hyclat

Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo: Kết quả kiểm tra định kỳ cho thấy chuẩn PTN Doxycyclin hyclat SKS: WS.0410035.02 không đạt yêu cầu về độ ổn định theo qui định của VKN/TT/21.20, do vậy VKN thông báo thu hồi chất chuẩn nói trên.
Yêu cầu các đơn vị còn tồn kho chất chuẩn Doxycyclin hyclat SKS: WS.0410035.02 tổng hợp số lượng gửi về Khoa Thiết lập chất chuẩn & CĐC, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TW để đổi lấy chất chuẩn DĐVN Doxycyclin hyclat SKS: 0511035.03.


Khoa Thiết lập Chất chuẩn – Chất đối chiếu

Thảo luận