Trang chủ » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Uncategorized » Thông báo về việc phát hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm

Thông báo về việc phát hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm

VIỆN KIỆM NGHỆM THUỐC TW

 TT DƯỢC ĐIỂN – DƯỢC THƯ VN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do-Hạnh phúc

Kính gửi: Các Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm

          Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm (DĐVN V) do nhà xuất bản Y học phối hợp với Hội đồng Dược điển Việt Nam xuất bản đã được phát hành vào tháng 3 năm 2018. Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam đã gửi tặng mỗi Trung tâm kiểm nghiệm một bộ sách Dược điển Việt Nam V.

          Hiện nay, Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam đã nhận được một số phản hồi có cá nhân lấy danh nghĩa Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam gọi điện đến các Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm yêu cầu mua sách Dược điển Việt Nam V có tính chất ép buộc và không rõ ràng, minh bạch.

          Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam phủ nhận việc gọi điện đến từng đơn vị yêu cầu phải mua sách. Trung tâm cũng xin khẳng định dù Dược điển Việt Nam V có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2018, việc mua sách hoàn toàn không bắt buộc.

          Nếu các trung tâm kiểm nghiệm có nhu cầu mua thêm có thể mua trực tiếp tại Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam, việc thanh toán sẽ được đảm bảo rõ ràng, minh bạch theo các quy định hiện hành.

            Xin trân trọng cảm ơn!

 GIÁM ĐỐC

Lục Thị Thu Hằng

Công văn số 31 /TTDĐDTVN ngày 28/5/2018 về việc phát hành Dược điển Việt Nam lần xuất bản thứ năm

Thảo luận