Trang chủ » Thông tin » Hệ thống kiểm nghiệm » Thông báo » Thông báo » Thông báo bên ngoài » Thông báo v/v triển khai công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống kiểm nghiệm

Thông báo v/v triển khai công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống kiểm nghiệm

Kính gửi: – Viện Kiểm nghiệm thuốc TP. Hồ Chí Minh;

– Trung tâm kiểm nghiệm các tỉnh, thành phố;

– Các Công ty sản xuất, kinh doanh Dược phẩm.

      Thực hiện Luật Thi đua khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005 và ngày 16/11/2013; Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày15/4/2010, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ; Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/08/2014 của Bộ Nội vụ; Thông tư số 20/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ Y tế và các văn bản của Bộ Y tế Hướng dẫn về công tác Thi đua, Khen thưởng trong ngành Y tế năm 2016;

      Căn cứ kết quả triển khai các phong trào thi đua trong hệ thống các đơn vị kiểm nghiệm, giám sát chất lượng thuốc năm 2016 và những năm đã qua;

      Để kịp thời tiến hành tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong Hệ thống kiểm nghiệm có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc năm 2016, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đề nghị các đơn vị trong hệ thống như sau:

  1. Tiến hành tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và bình bầu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016 đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Bằng khen;
  2. Gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương trước ngày 05/01/2017 để kịp thời tổng hợp, xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Y tế khen thưởng.

Rất mong nhận được sự hợp tác của các đơn vị trong hệ thống.

VIỆN TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HĐTĐKT

(Đã ký)

Đoàn Cao Sơn

Liên hệ: Phòng Tổ chức cán bộ (tel: 04.38 256 926; email: tccb.vkn@gmail.com)

+ Bà Phạm Thúy Hà – phụ trách phòng

+ Ông Bùi Quốc Thái – đầu mối công tác thi đua khen thưởng

Download:

Thảo luận