Trang chủ » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Thông tin » Chất chuẩn, chất đối chiếu » Danh mục chất chuẩn » Thông tin » Thông báo dán lại nhãn và thay đổi thông tin trên chứng chỉ của chất chuẩn Piperacilin natri SKS: WS.0111275.01(08.11)

Thông báo dán lại nhãn và thay đổi thông tin trên chứng chỉ của chất chuẩn Piperacilin natri SKS: WS.0111275.01(08.11)

alt


Khoa Thiết lập Chất chuẩn & Chất đối chiếu xin thông báo:
Chất chuẩn Piperacilin natri SKS: WS.0111275.01(08.11)
Sau khi kiểm tra định kỳ hàm lượng đã bị thay đổi. 
Khoa TLCC & CĐC xin thông báo dán lại nhãn và thay đổi thông tin trên chứng chỉ của chất chuẩn trên như sau: 
Chuẩn Piperacilin natri SKS: 0214275.01
Hàm lượng: 86,65% C23H27N5O7S (nguyên trạng)

Các thông tin mới này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2014.

Thảo luận