Trang chủ » Dược điển, Dược thư » Dược điển Việt Nam » Thông báo » Thông báo bên ngoài » THÔNG TIN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V: Thông báo về việc thay đổi cách chuẩn bị dung dịch thử trong định tính B, chuyên luận Ngưu tất (Rễ) – Radix Achyranthis bidentatae

THÔNG TIN DƯỢC ĐIỂN VIỆT NAM V: Thông báo về việc thay đổi cách chuẩn bị dung dịch thử trong định tính B, chuyên luận Ngưu tất (Rễ) – Radix Achyranthis bidentatae

Trong quá trình áp dụng Dược điển Việt Nam để kiểm tra chất lượng dược liệu Ngưu tất, Khoa kiểm nghiệm Đông dược – Dược liệu, Viện Kiểm nghiệm Thuốc trung ương đã phát hiện thấy có những mẫu đáp ứng, có những mẫu không đáp ứng phép thử Định tính B. Phép thử Định tính B áp dụng phương pháp sắc ký lớp mỏng, phát hiện acid oleanolic chiết được trong dược liệu Ngưu tất, so sánh với dung dịch chuẩn acid oleanolic. Tuy nhiên, khi thay đổi phương pháp chuẩn bị mẫu theo Tiêu chuẩn dược liệu của Hongkong (HKCMMS) thì các mẫu đều đáp ứng, tức là trên sắc ký đồ của dung dịch thử đều xuất hiện vết của acid oleanolic.

Sau khi nhận được báo cáo về vấn đề này, Ban Dược liệu – Đông dược đã xem xét và nhận định, quy trình chuẩn bị mẫu của Dược điển Việt Nam chưa được tối ưu, điều kiện chiết chưa chiết được các chất dạng liên hợp với acid oleanolic từ các mẫu Ngưu tất khác nhau. Vì vậy, để tránh khó khăn khi kết luận về kết quả thử nghiệm trong thời gian chờ đợi khảo sát thêm để sửa đổi phép thử cho phù hợp, Hội đồng Dược điển Việt Nam xin thông báo thay đổi cách chuẩn bị dung dịch thử đối với phép thử Định tính B của chuyên luận Ngưu tất trong Dược điển Việt Nam V như sau: “Dung dịch thử: Cân 1 g bột dược liệu, thêm 30 ml ethanol 75 % (TT) và 3 ml acid hydrocloric (TT), đun hồi lưu trong 1,5 h. Để nguội, lọc, cô dịch lọc tới cạn dưới áp suất giảm. Dùng 20 ml nước để hòa tan cắn và chuyển sang bình gạn, chiết bằng 100 ml dicloromethan (TT). Gạn lấy dịch chiết dicloromethan, cô cạn dưới áp suất giảm. Hòa tan cắn trong     1 ml methanol (TT) được dung dịch chấm sắc ký.”

Hội đồng Dược điển Việt Nam rất mong có được các kết quả phản hồi, góp ý để hoàn thiện chuyên luận này, các thông tin xin gửi về Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam, Viện Kiểm nghiệm thuốc trung ương, 48 Hai Bà Trưng – Hà Nội, điện thoại: 02438256905. Xin trân trọng cảm ơn.

Đính chính Dược điển Việt Nam V

Trang Cột Dòng Đã in Sửa lại
xvi 15 ↑ Bản bổ sung Dược điển Việt Nam V Bản bổ sung Dược điển Việt Nam IV
xvi 10 ↑ quản ký quản lý
156 2 9 ↑ Không ít hơn 75 % Không ít hơn 75 % (Q)
264 2 12, 13 ↑ ở hai bước sóng cực đại ở bước sóng cực đại
9 ↑ hiệu số độ hấp thụ ở 2 bước sóng cực đại hiệu số độ hấp thụ ở hai bước sóng
281 1 16, 17↓ Mất chữ do in dung dịch natri pentansulfonat monohydrat 0,096 % (TT) đã được điều chỉnh đến pH 2,5 bằng acid phosphoric (TT).
430 1 9 ↓ Thêm 200 ml acetonitril (TT) và trộn đều. Thêm 300 ml acetonitril (TT) và trộn đều.
431 1 14 ↑ Thêm 200 ml acetonitril (TT) và trộn đều. Thêm 300 ml acetonitril (TT) và trộn đều.
531 1 19 ↓ 45 h 45 min
819 2 23 ↑ Quinin bisulfat. Quinin hydroclorid.
820 2 6 ↓ bisulfat”. hydroclorid”.
823 2 5 ↑ bisulfat”. hydroclorid”.
1144 1 4 ↓ mắt rây 3,15 mm mắt rây 0,355 mm
1220 1 17, 18 ↓ đường kính 2 cm đến 0,5 cm đường kính 0,2 cm đến 0,5 cm
1242 1 24 ↑ Thêm 25 ml nước bão hòa n-butanol Thêm 25 ml n-butanol bão hòa nước
1301 2 6, 7, 8 ↓ Không ít hơn 20,0 % tính theo dược liệu khô kiệt. Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10). Dùng ethanol (TT) làm dung môi. Không dưới 20,0 % chất chiết được trong nước và không dưới 10 % chất chiết được trong ethanol (TT) tính theo dược liệu khô kiệt. Tiến hành theo phương pháp chiết nóng (Phụ lục 12.10).
1322 2 12 ↑ Herba Loranthi Graciflolii Herba Loranthi paracitici
PL-300 1 9 ↑ Phép thử này không áp dụng được đối với chế phẩm thuốc có thành phần chính là vi sinh vật sống Bỏ câu này

Trung tâm Dược điển – Dược thư Việt Nam

Thảo luận