Trang chủ » Giới thiệu » Giới thiệu chung » Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương

 

ViÖn KiÓm nghiÖm thuèc

Trung ­Ư¬ng

 

National Institute of Drug Quality Control

 

 

 

 

– Tên tiếng Việt : VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC TRUNG ƯƠNG

– Tên tiếng Anh : National Institute of Drug Quality Control

– Tên viết tắt tiếng Anh  : NIDQC

– Lôgô của Viện :

 

 

– Địa chỉ : 48 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

– Số điện thoại : (+84) 4. 8255341/ 8255742 / 8252791

– Số Fax : (+84) 4. 8256911

– Email : khthvkn@hn.vnn.vn / vndqc@vnn.vn

Bài viết cùng chuyên mục

Thảo luận